โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 มีนาคม 2566 | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธีมอบปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 มีนาคม 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 มีนาคม 2566 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 9936 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เวลา 09.45 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นาย พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2563  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

        ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว          ด้วยทรงส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา และการวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ ดำเนินการโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย โดยมีนักศึกษา นักวิจัยผู้มีความสามารถทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้รับมอบเหรียญรางวัลและทุนการศึกษาเป็นประจำ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ก่อให้เกิดประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์ต่อการพัฒนาประเทศ อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดแก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทย

และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาบริหารธุรกิจแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ด้วยทรงมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่ชุมชนและสังคมคุณภาพ ทรงติดตามดูแลและส่งเสริมการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของการบริหารและการจัดการ ทรงรับผิดชอบดูแลพระราชกรณียกิจ โดยทรงเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยราชการในพระองค์ข้าราชการและข้าราชบริพารในกรมกิจการในพระบรมวงศานุวงศ์ ด้วยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ก่อให้เกิดประโยชน์คุณูปการอเนกอนันต์ต่อการพัฒนาประเทศ อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณสูงสุดแก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทย

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้วยทรงถึงพร้อมพระปรีชาญาณและพระคุณสารสมบัติอันบริบูรณ์ครบถ้วนทุกประการ ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ ไม่ว่าจะทรงศึกษาสาขาใดก็ทรงศึกษาอย่างลึกซึ้งเข้าถึงแก่นแท้แห่งศาสตร์ นั้นๆ ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลในอันที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาของประชาชน

และมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการจัดการแก่ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี

ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท จากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์และ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ในปีการศึกษา 2563 เข้ารับปริญญาบัตร รวมทั้งสิ้น 1,036 ราย

โอกาสนี้ องคมนตรีให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ใจความว่า “ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ นับได้ว่ามีความรู้ในวิชาการ และทักษะในการปฏิบัติ ทั้งได้รับการฝึกฝนอบรมให้มีความอดทนและสู้งาน สามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ให้ก้าวไปสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มภาคภูมิ. แต่ถึงแม้ว่าบัณฑิตทุกคนจะสำเร็จการศึกษาแล้ว ก็ยังคงต้องเรียนรู้ต่อไปจนตลอดชีวิต รวมทั้งต้องปรับตัวและปรับวิธีการทำงาน ให้สอดคล้องเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่ มาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะอำนวยประโยชน์แก่การปฏิบัติงานของตน แก่สังคมส่วนรวม และแก่ประเทศชาติ. พร้อมกันนั้น ก็พึงระลึกไว้เสมอว่า แม้จะต้องพัฒนาตนพัฒนางานให้ก้าวทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ แต่ก็ไม่ควรละทิ้งความอ่อนน้อมถ่อมตน ความกตัญญูระลึกรู้คุณความดีของผู้อื่น  และความภาคภูมิใจในความเป็นเป็นไทย ถ้าปฏิบัติให้ได้ดังนี้ แต่ละคนก็จะสามารถสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคง ให้แก่ตนเองและประเทศชาติได้อย่างแท้จริง.”

ประมวลภาพงานพิธีมอบปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2563-2564https://www.facebook.com/rmutl.fanpage
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา