โลโก้เว็บไซต์ วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์ | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์


วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค์ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นในการตรวจสอบภายใน อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามมาตรฐานการตรวจสอบของส่วนงานราชการ

พันธกิจ

๑. เสริมสร้างและพัฒนาผู้ตรวจสอบให้มีความรู้ความสามารถ

๒. จัดทำแนวทางการตรวจสอบ ตามมาตรฐานการตรวจสอบของส่วนงานราชการ

๓. ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุมภายใน

๔. ให้คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน แนวทางการปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ

๕. วางแผนการติดตามและประเมินผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพบุคลากรสู่มาตรฐานการตรวจสอบของส่วนงานราชการ

๒. เพื่อพัฒนาแนวทางการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบของส่วนงานราชการ

๓. เพื่อสร้างและพัฒนาความเข้มแข็ง ในระบบการบริหารจัดการของทุกหน่วยงาน

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา