โลโก้เว็บไซต์ ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน


ปรัชญา

   “ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ระมัดระวังรอบคอบ รับผิดชอบในหน้าที่”

วิสัยทัศน์

   “เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในหน่วยงานของรัฐ”

พันธกิจ

   1. ตรวจสอบให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างเที่ยงธรรม และเป็นอิสระที่เป็นไปตามมาตรการตรวจสอบภายในภาครัฐ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับ มทร.ล้านนา ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565

   2. พัฒนาบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายในให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงาน เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและข้อบังคับ มทร.ล้านนา ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา