โลโก้เว็บไซต์ วิสัยทัศน์/พันธกิจ | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน

วิสัยทัศน์

     "เป็นผู้นำด้านการตรวจสอบภายในที่ได้ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในหน่วยงานของรัฐ"

พันธกิจ

      "ตรวจสอบและประเมินการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ และให้คำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร"

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา