โลโก้เว็บไซต์ ข้อบังคับ (ก.ต.บ.) พ.ศ.2554 | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข้อบังคับ (ก.ต.บ.) พ.ศ.2554ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา