โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ประชุมชี้แจง แนวทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility รูปแบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566  | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ประชุมชี้แจง แนวทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility รูปแบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 พฤษภาคม 2566 โดย Natthida Wongpaeng จำนวนผู้เข้าชม 6140 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU นำโดย รศ.ดร.อุเทน  คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน และ ผศ.ว่าที่ร้อยโทสุรพิน  พรมแดน ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)  รูปแบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอรับทุน Talent Mobility รูปแบบใหม่ ให้นักวิจัยได้ทราบ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams ซึ่งได้ชี้เเจง และนำเสนอรูปแบบ โครงการ Talent Mobility รูปแบบใหม่ ให้นักวิจัยได้ทราบ ซึ่งแนวทางแบบใหม่ทั้งหมด 3 แนวทางได้แก่ 

Track 1 การเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อติดตั้งเทคโนโลยีในสถานประกอบการ(Talent Mobility for SME’s Technology Installation)

Track 2.1 การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการ(Developing Experts in R&D Strategy and Plan Formulation for SMEs) 

Track 2.2 การสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับสถานประกอบการ(Formulating R&D Strategy and Plan for SMEs)

Track 3 กระตุ้นกิจกรรมตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านการวิจัยและพัฒนาของสถานประกอบการ(Talent Mobility for R&D Activation under SME’s R&D Strategy and Plan)

 

ทั้งนี้ได้ชี้เเจงรายละเอียดขอบเขตของแต่ละแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักวิจัยที่สนใจโครงการ Talent Mobility รูปแบบใหม่ ประจำปี 2566 อีกทั้งมีนักวิจัยสนใจเป็นจำนวนมาก และมีผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 90 คน รวมทั้งได้เชิญชวนนักวิจัยที่สนใจโครงการ TM รูปแบบใหม่ ให้เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินเพื่อเสนอขอทุนต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา