โลโก้เว็บไซต์ กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ขับเคลื่อนภาระกิจการจัดการศึกษาอย่างเท่าเทียม และขจัดความเหลื่อมล้ำแก่กลุ่มเปราะบาง และคนพิการ ด้วยรูปแบบ Re-Skill,Up-Skill,New-Skill เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ขับเคลื่อนภาระกิจการจัดการศึกษาอย่างเท่าเทียม และขจัดความเหลื่อมล้ำแก่กลุ่มเปราะบาง และคนพิการ ด้วยรูปแบบ Re-Skill,Up-Skill,New-Skill เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 มิถุนายน 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 535 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขับเคลื่อนภารกิจขจัดความเหลื่อมล้ำและการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมของกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ร่วมถึงบุคคลในระบบและนอกระบบการภายใต้กลไก Re-Skill, Up-Skill, New-Skill :  (RUN) ตอบโจทย์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื “SDGs”   (Sustainable Development Goals) 

     วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ(DSS) กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ "การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาพิการ" ณ ห้องประชุมอินโนเวชั่น อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาคนพิการและการช่วยเหลือนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชการแทน อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวถึงแนวคิดและความสำคัญของโครงการ และพันจ่าเอกอำนาจ  ใจคำฟู ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ  โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน ตลอดจนบุคลากรและนักศึกษา มทร.ล้านนาทั้ง 6 ทุกพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ

     ซึ่งกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยการรับฟังการบรรยายพิเศษจาก ดร.สิริลักษณ์  โปร่งสันเทียะ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาพิเศษ การฝึกอบรมเรียนรู้ภาษามือไทยเบื้องต้น เพื่อเปิดโลกการสื่อสารกับกลุ่มผู้พิการที่บกพร่องทางการได้ยิน และใน ภาคบ่ายเป็นเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะภาษามือไทยเบื้องต้น  โดย ทีมงานศูนย์ DSS กองพัฒนานักศึกษา โดยมีอาจารย์สุทธิศักดิ์ สุขัมศรี ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวให้โอวาทและให้แนวทางการดำเนินกิจกรรมการสื่อสารบนโลกเงียบ  จะไม่เงียบอีกต่อไป เพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  

(ขอบคุณข้อมูล/ภาพ : วริศรา ยืนยงกุล เครือข่ายงานสื่อการองค์กรประจำ กพน. มทร.ล้านนา)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา