โลโก้เว็บไซต์ กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและวางแผนสื่อรณรงค์อย่างสร้างสรรค์เป็นกลไกการขับเคลื่อน SDGs  | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและวางแผนสื่อรณรงค์อย่างสร้างสรรค์เป็นกลไกการขับเคลื่อน SDGs

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2567 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 536 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและวางแผนสื่อรณรงค์อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง SDGs ขับเคลื่อนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความหมายและแนวคิด SDGs 17 เป้าหมาย เข้าสู่ภาคการศึกษาโดยการถ่ายทอดผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึง สื่อความความหมายได้อย่างชัดเจน

     วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 งานสื่อสารองค์กรและข่าว กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและวางแผนสื่อรณรงค์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง Sustainable Development Goals (SDGs) ณ นานนท์รีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อ ให้สามารถผลิตสื่อที่มีความหมาย ตอบโจทย์และตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และวางแผนงานอย่างเป็นขั้นตอนรวมถึงมีการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่จะสื่อสารด้วยวิธีการ เทคนิคการเลือกใช้สื่อต่างๆ ที่ตรงประเด็นและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมีอาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยนายนริศ กำแพงแก้ว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  

      สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2567 มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นการสื่อสารความยั่งยืนในส่วนภาคการศึกษา ประเด็นเป้าหมายความยั่งยืน 17 ข้อ (sdgs) และนำไปสู่การสร้างสรรค์สื่อประขาส้มพันธ์และนำไปเผยแพร่ในสื่อช่องทางต่างๆ  ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้และกิจกรรม Workshop ในหัวข้อการเปิดมุมมองสื่อสร้างสรรค์, เทคนิคการเล่าเรื่องสร้างสรรค์ และ การสร้างตัวตนเชื่อมโยงความเป็นจริงและบนโลกออนไลน์ โดยทีมวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ  อาจารย์พัชราพร ดีวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พวงเล็ก ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการผลิตสื่อและงานประชาสัมพันธ์ จากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยทั้ง 6 พื้นที่ เข้าร่วมโครงการ 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา