โลโก้เว็บไซต์ แนวทางการตรวจสอบ | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แนวทางการตรวจสอบ


แนวทางการตรวจสอบการเบิก – จ่าย การเงินสภานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา