โลโก้เว็บไซต์ แบบประเมินปัจจัยเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แบบประเมินปัจจัยเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา