โลโก้เว็บไซต์ คำสั่ง (ก.ต.บ.) พ.ศ.2560 | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คำสั่ง (ก.ต.บ.) พ.ศ.2560ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา