โลโก้เว็บไซต์ การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน  | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 ธันวาคม 2563 โดย นงคราญ อินถา จำนวนผู้เข้าชม 2290 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.2/ว614 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่องการกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายในออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา