โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมรับการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2563 จากสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา  | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมรับการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2563 จากสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กันยายน 2564 โดย นงคราญ อินถา จำนวนผู้เข้าชม 94 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมรับการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2563 จากสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันที่ 17 กันยายน 2564 เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดขึ้น ทั้งนี้ได้เข้ารับการตรวจสอบและรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา