โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมรับการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2563 จากสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา  | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมรับการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2563 จากสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กันยายน 2564 โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนาสำนักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมรับการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2563 จากสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา
สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมรับการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2563 จากสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันที่ 17 กันยายน 2564 เพื่อประเมินผ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา