โลโก้เว็บไซต์ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มีนาคม 2566 โดย นงคราญ อินถา จำนวนผู้เข้าชม 2723 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานตรวจสอบภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

 2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 3. แผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 3. แผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน)

 2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)

 3. แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน)

 2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

 3. แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา