โลโก้เว็บไซต์ คณะศิลปกรรมฯ มทร.ล้านนา ร่วมงานเปิดบ้านเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว Tha Kad Village | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะศิลปกรรมฯ มทร.ล้านนา ร่วมงานเปิดบ้านเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว Tha Kad Village

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 29 สิงหาคม 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 307 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันที่ 25 สิงหาคม 2566 อาจารย์นที สัมปุรณะพันธ์ คณบดี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานเปิดบ้านเที่ยวชุมชนท่องเที่ยว Tha Kad Village และศูนย์การเรียนรู้ Mae Tha Eco Print ลำพูน  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Tha Kad Village Project โครงการทากาศวิลเลจ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  ณ  หมู่บ้านทากาศ  อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  โดยเป็นการจัดงานบูรณาการร่วมกันของกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนทากาศวิลเลจ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน

            ภายในงานมีกิจกรรมเสวนา “การบูรณาการการทำงานในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน” มีผู้ร่วมเสวนาจากหลายภาคส่วน อาทิ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ชุมชนท่องเที่ยวทากาศวิลเลจ  ธนาคารออมสิน และร่วมชมผลงานการดำเนินงานของกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยชุมชนทากาศเหนือ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น    (ทีมอรรถรส) มทร.ล้านนา โดยมีอาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล หัวหน้าหลักสูตรสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล  เป็นหัวหน้าโครงการฯ นำนักศึกษาเข้าร่วมการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากธนาคารออมสิน ภาค 8 และการประสานงานจากกลุ่มงานส่งเสริมบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


คลังรูปภาพ : Tha Kad Village


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา