โลโก้เว็บไซต์ 13 ม.ค. 65 การประชุมหารือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก ผลิต สกัด วิจัย และแปรรูป กัญชง และกัญชาทางการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท TOHO Inc. ญี่ปุ่น | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

13 ม.ค. 65 การประชุมหารือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก ผลิต สกัด วิจัย และแปรรูป กัญชง และกัญชาทางการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท TOHO Inc. ญี่ปุ่น

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 13 มกราคม 2566 โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนามทร.ล้านนา น่าน ประชุมหารือโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก ผลิต สกัด วิจัย และแปรรูป กัญชง และกัญชาทางการแพทย์ ร่วมกับ บริษัท TOHO Inc. ประเทศญี่ปุ่น
     วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. รศ.ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมตัวแทนผู้บริหาร-อาจารย์ และตัวแทนบริษัท บี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา