โลโก้เว็บไซต์ แต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 3-3-66 | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 3-3-66

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 มีนาคม 2566 โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคลากรสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 8 ราย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา