โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกัน 6 พื้นที่ ร่วมกันประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักวิทยบริการฯ ร่วมกัน 6 พื้นที่ ร่วมกันประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 สิงหาคม 2559 โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนาสำนักวิทยบริการฯ ร่วมกัน 6 พื้นที่ ร่วมกันประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2559  เวลา 09.00 -16.30 น. ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสานสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัดการประชุ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา