โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเปิดตรวจโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมเปิดตรวจโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 กันยายน 2562 โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนาประชุมเปิดตรวจโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ประชุมเปิดตรวจโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ชั้น 2 มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา