โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายในพื้นที่ ทำการตรวจสอบเงินค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา ระหว่างวันที่6-24 มกราคม 2563 | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักงานตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายในพื้นที่ ทำการตรวจสอบเงินค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา ระหว่างวันที่6-24 มกราคม 2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มกราคม 2563 โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนาสำนักงานตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายในพื้นที่ ทำการตรวจสอบเงินค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา ระหว่างวันที่ 6-24 มกราคม 2563
สำนักงานตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายในพื้นที่ ทำการตรวจสอบเงินค่าบำรุงกิจกรรมนักศึกษา ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 6-24 มกราคม 2563


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา