โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเปิดการตรวจสอบระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมเปิดการตรวจสอบระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 ธันวาคม 2565 โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนาสำนักงานตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานตรวจสอบภายใน ประชุมเปิดการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมแคฝรั่ง อาคารเรียนรวมชั้น 6 มทร.ล้านนา โดยเข...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา