โลโก้เว็บไซต์ ประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ครั้งที่ 11(9/2565) วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ครั้งที่ 11(9/2565) วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 สิงหาคม 2565 โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 11(9/2565) วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 11(9/2565) วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ MS Teams 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา