โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเปิดการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนของบุคลากร | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมเปิดการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนของบุคลากร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 ธันวาคม 2565 โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนาประชุมเปิดการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนของบุคลากร ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประชุมเปิดการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนของบุคลากร ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Teams) วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา