โลโก้เว็บไซต์ โครงการสัมมนา “เครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างกลุ่มเครือข่าย 9 มทร.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการสัมมนา “เครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างกลุ่มเครือข่าย 9 มทร.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 ธันวาคม 2563 โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนาโครงการสัมมนา “เครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างกลุ่มเครือข่าย 9 มทร.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2563
สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมโครงการสัมมนา “เครือข่ายการจัดการความรู้นักตรวจสอบภายในระหว่างกลุ่มเครือข่าย 9 มทร.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา