โลโก้เว็บไซต์ ประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ครั้งที่ 11(5/2564) วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 | สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ครั้งที่ 11(5/2564) วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 พฤษภาคม 2564 โดย สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 11 (5/2564)
สำนักงานตรวจสอบภายในประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 11 (5/2564) วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทางไกลมหา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา